Artikkelit

Case -harjoitukset ryhmissä

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 20 Mar 2015 08:11

Case tms. -harjoitusten vertaisarviointi ja verkkokeskustelun kautta tapahtuva vertaisopetus

Esitelmä

luonut Anonyymi 09 Nov 2015 11:27

Esitelmä on yksi yleisimmistä vertaisoppimisen metodeista, jota käytetään oppilaitoksissa varsin yleisesti aina alakoulusta korkeakouluihin asti. Esitelmällä tarkoitetaan yleisimmin suullista esitystä, johon liittyy usein jonkinlainen kirjoitettuun muotoon saatettu dokumentti tai esimerkiksi diaesitys. Ideana on se, että opiskelijat työstävät oppimisen tueksi presentaation valitsemastaan aiheesta, jonka he myöhemmin esittelevät muille opiskelijoille usein konkreettisesti luokkatilan edessä.

Ideariihi

luonut Anonyymi 11 Dec 2016 14:37

Ideariihi (aivoriihi) on menetelmä, jossa on tarkoitus tuottaa ideoita ryhmässä.

Kirjallisten töiden vertaisarviointi

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 20 Mar 2015 08:12

Kirjallisista töistä vertaispalautteen antaminen muille kurssin opiskelijoille ja vastaavasti vertaispalautteen saaminen.

Kirjallisuuden lukupiirit

luonut a522685a522685 08 Dec 2016 16:20

Tampereen yliopiston englannin kielen opiskeluun kuuluu paljon kirjallisuuskursseja, joilla käytetään monesti Lukupiiri-tyylistä opiskelua. Opettaja antaa oppilaille tehtäväksi lukea tietyn tekstin kotona ja seuraavalla luennolla siitä keskustellaan yhdessä. Omat kokemukseni kyseisestä opetustyylistä ovat ristiriitaiset. Monesti tuntui, että keskustelua ei tahtonut syntyä ollenkaan, useimpien ilmeisesti jännittäessä puheenvuoron ottamista ja muiden kuullen puhumista vieraalla kielellä (itse ainakin jännitin). Toisaalta silloin tällöin syntyi mielenkiintoisia keskusteluja, jotka saattoivat rönsyillä kauas alkuperäisestä aiheesta. Tällainen vapaamuotoinen keskustelu sopiikin hyvin fiktiivisistä tarinoista luennoitaessa, koska tarinoita voi lähestyä monista erilaisista näkökulmista.

Kriittinen pedagogiikka

luonut ms425944ms425944 14 Dec 2016 22:00

Kriittinen pedagogiikka suosii itseohjautuvaa oppimista, johon motivoidutaan ilman ulkoista kontrollia. Oppiminen ja tieto eivät siis tule perinteiseen tapaan auktoriteeteilta, valmiiksi määriteltyinä ja annettuina. Tietoja ja taitoja hankitaan itse ja vertaisoppijoiden kanssa ryhmissä toimimalla.

Lukupiiri

luonut Anonyymi 18 Mar 2015 11:55

Opintopiirin erikoistapaus, jossa aihealueen määrittää tietty teema ja/tai kirjallisuus.

Kokemusoppimista

luonut Jari PirhonenJari Pirhonen 23 Jan 2016 06:45

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimuskohdetta lähestytään sisältä päin tarkoituksena tuottaa tiedon lisäksi ja erityisesti ymmärrystä tutkimuskohteesta. Enografian juuret ovat antropologiassa ja vieraiden kulttuurien tutkimisessa. Antropologian kulta-aikana 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa monet etnografit viettivät pitkiä aikoja vierailla mantereilla vieraiden kulttuurien keskuudessa tarkoituksena ymmärtää kulttuurien syntyä ja kehitystä yleisesti tekemällä vertailuja kulttuurien välillä. Lähtökohta oli varsin "Eurooppasentristinen" ja elitistinen, sillä ajatus oli, että tutkimalla alkukantaisia kulttuureja opimme jotakin siitä, kuin oma eurooppalainen kulttuurimme onkaan kehittynyt niin huikean korkeaksi. No, ensimmäinen maailmansota hautasi ajatuksen Euroopan kulttuurin kehittyneisyydestä ja sivistyneisyydestä.

Mentorointi

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 20 Mar 2015 08:15

Mentoroinnissa tietoa ja osaamista siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Mentorointia voi olla monenlaista, mutta pääasiassa se perustuu mentorin ja mentoroitavan väliseen dialogiin, joka edellyttää kontaktia. Toiminta on luonteeltaan enemmän ohjauksen kaltaista.

Moodle

luonut Anonyymi 10 May 2016 12:19

Moodle on selainkäyttöinen verkko-oppimisympäristö, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin.

Ohjausketju

luonut Tytti SuojanenTytti Suojanen 09 Dec 2015 16:00

Ohjausketju on menetelmä, jossa opiskelijat toimivat toistensa vertaisohjaajina. Ohjausvastuut muodostavat ketjun: opiskelija A ohjaa opiskelijaa B, joka puolestaan ohjaa opiskelijaa C ja niin edelleen, kunnes päästään takaisin opiskelijaan A. Esimerkiksi tutkielmaseminaarissa kukin opiskelija on vastuussa vertaisohjattavansa tutkimussuunnitelman ja tutkielman luonnosversioiden kommentoimisesta. Vertaisohjauksen lisäksi opettaja toimii kunkin opiskelijan vastaavana ohjaajana normaalin käytännön mukaisesti.

Opettajaton opiskelu

luonut sl98538sl98538 06 Dec 2016 06:04

(Idea tuli toisen kurssin asioista, mutta on omaakin kokemusta alakoulusta.)

Opintopiiri

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 18 Mar 2015 09:26

Kurssin osana tai pääasiallisena suoritusmuotona tehdään koko kurssin opiskelijoiden kesken tai ryhmittäin harjoituksia.
Kuhunkin harjoitukseen aukaistaan verkkokeskustelu, jossa opiskelijat kysyvät toisiltaan apua harjoitusten tekemiseen.
Harjoitusten ratkaisudokumentit palautetaan kurssilla sovitulla tavalla. Harjoitukset voivat jatkua vertaisarvioinnilla, ratkaisut arvotaan vertaisarvioijille.
Harjoitusten palautuksen jälkeen siihen annetaan malliratkaisu ja yksityiskohtaiset ohjeet, miten ratkaisun vertaisarviointi tulee suorittaa.
Vertaisarvioijat palauttavat pisteytyksen ja sanalliset arviot kurssilla sovitulla tavalla.

Opiskelija opettajana

luonut Anonyymi 18 Mar 2015 12:01

Opiskelija omaksuu opettajan roolin opettamalla asiaa kanssaopiskelijalle/opiskelijoille.

Opiskelijaseminaari

luonut a600950a600950 12 Dec 2016 19:15

Opiskelijaseminaari on hyvä vertaisoppimisen tapa, joka yhdistelee useita vertaisoppimisen menetelmiä ja kehittää työelämätaitoja.

Opponointi

luonut ls95126ls95126 29 Nov 2016 12:28

Opponointi on yliopistossa paljon käytetty vertaisoppimisen muoto. Opponointia käytetään palautteenantomentelmänä ja kehittämisideoiden esiintulokanavana seminaarimuotoisissa oppimistilanteissa, kuten esimerkiksi kandidaatti- ja graduseminaareissa.

Pajaohjaus

luonut pb423827pb423827 11 Dec 2016 12:07

Miksi

Posterinäyttely

luonut Anonyymi 26 Nov 2015 11:38

Posterinäyttely tai posteriesitys on akateeminen tapahtuma, jossa esittelijät esittelevät tutkimustietoa muille osallistujille. Posterinäyttely kuuluu yleensä tieteellisten konferenssien agendaan, mutta sitä voidaan käyttää myös opiskelijoiden töiden esittelyyn muille opiskelijoille. Posterinäyttelyt ovat tavallisia konferenssiesityksiä vapaamuotoisempia ja keskittyvät enemmän esittelijöiden ja yleisön vuorovaikutukseen. Yleisö kulkee vapaasti posterinäyttelylle varatussa tilassa tutustumassa postereihin ja pystyy keskustelemaan ja kysymään esittelijältä posterin aiheesta.

Roolitettu ryhmätyö

luonut Anonyymi 10 May 2016 12:10

Roolitetussa ryhmätyössä osallistujille annetaan toimijaroolit, joiden mukaisesti heidän työnsä jakautuvat. Roolit määräytyvät ryhmätyön aiheen mukaan. Roolitus voi auttaa työnjaossa sekä näkökulmien vaihtamisessa. Roolit voivat olla pysyviä tai vaihtua kokoontumiskerroilla.

Ryhmätyönä projekti

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 20 Mar 2015 08:13

Opiskelijat koostavat ryhmätyönä projektin, jolla tarkoitetetaan esim. tietyissä raameissa pienimuotoisen kokeellisen tutkimusprojektin tai työelämälähtöisen projektin toteuttamista alusta loppuun eli ajatuksesta raporttiin.

Tandem-kielikurssi

luonut Anonyymi 02 Dec 2015 11:00

Tandem-kielikurssi on opiskelua, jossa kahden tai useamman eri kohdekielen syntyperäiset puhujat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. He oppivat toisiltaan toistensa kieltä ryhmässä tai pareittain juttelemalla joko etukäteen tai yhdessä sovituista aiheista. Tällainen opiskelu tarjoaa vapaamman tavan oppia toisen kielestä ja kulttuurista. Tandem-kielenoppimisessa voi olla myös opettaja tai ohjaaja, joka ohjaa ja valvoo oppimisprosessia ja sen tuloksia.

Tiedonhankinnan työpaja ohjausketjuna

luonut Anonyymi 10 May 2016 12:33

Tämä on ajatus, jolla ei vielä ole mitään toteutusta Tampereen yliopiston kirjastossa toistaiseksi.

Tukiharjoitukset

luonut Anonyymi 10 May 2016 12:10

Kurssin normaalien viikkoharjoitusten lisänä olevat opiskelijavetoiset tukiharjoitukset.

Tuutorointi

luonut Anonyymi 18 Mar 2015 13:16

  • yhteydenotot hyvissä ajoin
  • kaupunkikierros
  • opiskelijoiden yksilöllinen huomioiminen
  • yliopistosanastoon tutustuttaminen
  • kurssivalinnoissa opastaminen
  • kampuksen esittely

Työelämäpäivä

luonut Anonyymi 10 May 2016 12:28

Tutkinto-ohjelmaopiskelijoille suunnattu tapahtuma, missä alumnit ja työelämäasiantuntijat kertovat urapoluistaan.

Verkkokeskustelu

luonut Anonyymi 10 May 2016 11:42

Verkkokeskustelua voidaan käyttää viestintämuotona ja menetelmänä monenlaisissa tehtäväsuorituksissa, kuten lukupiirin ja opintopiirin työskentelyalustana. Verkkokeskustelu mahdollistaa vertaisoppimisen ja vertaisohjauksen paikasta ja ajasta riippumatta. Verkkokeskustelu soveltuu esimerkiksi viikkotehtävien tai kuukausittan suoritettavien tehtävien suorittamiseen, kun tehtävään ei ole suorannaista oikeaa tai väärää vastausta. Keskustelemalla tai vähintään toisten mielipiteisiin tutustumalla mahdollistuu tehtävässä annetun aihealueen laajentaminen kunkin osallistujan tuoman tietämyksen avulla.

Vertaisarvionti

luonut Anonyymi 13 Dec 2016 15:31

Vertaisarviointi on tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa alan asiantuntijat arvioivat julkaisuun lähetettyjä artikkeleita. Tällä metodilla pyritään ehkäisemään plagiointia ja varmistamaan, ettei artikkelia ole jo aiemmin julkaistu muualla. Vertaisarviointi soveltuu kuitenkin hyvin oppimisen välineeksi. Esimerkiksi informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnoissa vertaisarvioinnin pääasiallinen tavoite lienee tukea opiskelijan (eli vertaisarvion tekijän) oppimista.

Vertaishaastattelu

luonut Anonyymi 26 Nov 2015 13:50

Vertaishaastatteluissa on tyypillisesti vähän osallistujia (2–4) ja paikalla ovat vain keskusteluun osallistuvat, ei esim. opettaja.
Vertaishaastattelu mahdollistaa toiminnan arvioinnin vertaisen kanssa ja laajemmassa kontekstissa eri osapuolten omien näkemysten esiintulon.

vertaisoppiminen

luonut Anonyymi 07 Mar 2016 10:41

Vertaisoppiminen on systemaattinen tapa oppia vertaisilta.

Yhteiskirjoittaminen

luonut Anonyymi 29 Nov 2015 11:47

ks. Yhteisöllinen kirjoittaminen

Yhteisöllinen kirjoittaminen

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 06 Apr 2016 10:26

Yhteisöllisellä kirjoittamisella tarkoitetaan yhteisten tekstien tuottamista. Yhteisartikkelit ja pari/ryhmätyönä tehdyt opinnäytteet ovat esimerkkejä yhteisöllisestä kirjoittamisesta.

Joitain esimerkkejä vertaisopetuksen toteutustavoista

Esimerkkejä käytössä olevista vertaisoppimisen menetelmistä (Osa 1)

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 30 Mar 2015 11:35

Muutamia esimerkkejä vertaisoppimisen soveltamisesta opintojaksoilla.

Esimerkkejä käytössä olevista vertaisoppimisen menetelmistä (osa 2)

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 30 Mar 2015 11:37

Lisää esimerkkejä vertaisoppimisen soveltamisesta

Esimerkkejä käytössä olevista vertaisoppimisen menetelmistä (osa 3)

luonut Paavo ArvolaPaavo Arvola 30 Mar 2015 11:38

Lisää esimerkkejä vertaisoppimisen soveltamisesta

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License