Demonstraatio

Demonstraatiolla eli havaintoesityksellä tarkoitetaan jonkin taidon tai toimintamallin esittämistä tai idean konkreettiseksi muotoilemista. Demonstraation kautta oppiminen on usein mallista ja esimerkistä oppimista, matkimista. Demonstraatio sopii parhaiten käytännön taitojen opettamiseen ja siihen sitä myös usein käytetään. Myös aktivoivaa luentoa tai ryhmäkeskustelua voi kutsua demonstraatioksi. Riippuen siitä, onko demonstraatiossa kyse käytännön työvaiheen näyttämisestä ja jäljittelemisestä vai opetuskeskustelusta, demonstraatio voi toimia täysin uuden asian ja taidon opettamisen välineenä tai vaatia sitä, että osallistujilla on jonkinlainen ennakkokäsitys demonstraation aiheesta. Demonstraatio pohjautuu vuorovaikutukseen. (Määritelmä on synteesi luetusta ja omasta ajattelusta.)

Hyvää

  • Konkreettinen ja käytännönläheinen opetusmenetelmä
  • Kehittää vuorovaikutustaitoja
  • Luo virikkeisyyttä
  • Voi olla elämyksellinen ja yllättävä
  • Pitää yllä mielenkiintoa
  • Auttaa muistamaan

Sudenkuoppia

  • Vaatii vuorovaikutusta ja uskallusta niin ohjaajalta kuin opiskelijaltakin
  • Voi vaatia rekvisiittaa eikä välttämättä ole toteutettavissa tavanomaisessa opetustilassa

Kokemus

Käytimme demonstraatiota hyödyksemme entisellä työpaikallani, kun sorvasimme uusiksi joitakin arkipäivän käytäntöjä ja työskentelytapoja. Käytäntöihin liittyi eettisiä kysymyksiä, joihin minun tiimini oli perehtynyt, mutta jotka olivat muille työyhteisön jäsenille vieraampia. Muotoilimme paperille joitakin arkielämästä insproituneita ongelmatilanteita, joiden ratkaiseminen vaatii syvällistä pohtimista ja eettisen valinnan teon. Annoimme kuhunkin kysymyksen kaksi (raflaavaa) vastausvaihtoehtoa, josta jokaisen työntekijän oli valittava henkilökohtaisen näkemyksensä mukaan oikeampi. Jokainen suoritti tehtävän itsenäiseen päätöksen perustuen. Kun valinnat oli tehty, keskustelimme niistä ajatuksista ja kysymyksistä, joista demonstraatio herätti ja niistä seikoista, jotka vaikuttivat päätöksentekoon.

Linkkejä

http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/html/demonstraatio.html
http://blogs.helsinki.fi/viikinopet/files/2014/10/Vertaisoppimisen_monet_muodot_korkeakouluopetuksessa_17-29.pdf

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License