Esimerkkejä käytössä olevista vertaisoppimisen menetelmistä (osa 2)

Lisää esimerkkejä vertaisoppimisen soveltamisesta

Psykologia: PSYP3

Perusopinnot

Psykologian tutkinto-opiskelijat organisoivat keskuudessaan lukupiirit, joissa he käsittelevät kurssikirjallisuutta sekä valintansa mukaan muita kurssin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Kurssin vastuuopettaja tapaa lukupiiriläiset kerran.

Uskoisin, että lukupiirit vahvistavat ennen kaikkea opiskelumotivaatiota, koska muuten kurssi toteutetaan valtakunnallisina verkkoluentoina ja se voi tuntua 1. vuoden opiskelijoista aika tylsältä ja puuduttavalta. Oppiminen tapahtuu yhdessä pohtien, kysymyksiä esittäen ja aiheita jäsennellen.

Ryhmissä toteutetut esseet/suulliset esitykset. Näitä voisi käyttää kenties psykologian tutkinto-opiskelijoiden keskuudessa. Sivuiaineopiskelijoita on kurssilla yli 100, joten heille en tätä vaihtoehtoa tarjoaisi.


Psykologia: PSYA3

Aineopinnot

Psykologian tutkinto-opiskelijat osallistuvat artikkeliseminaariin. Seminaarissa opiskelijat valitsevat pareittain yhden kansainvälisen tutkimuksen, jonka he esittelevät kongressiesitelmän tavoin muulle ryhmälle. Jokaiselle ryhmälle on osoitettu myös opponoijat.

Tieteellisen tutkimuksen lukemisen ja arvioinnin harjoittelua. Kykyä viestiä suullisesti tieteellisestä tutkimuksesta ja rakentaa tiivis ja hyvin argumentoitu esitys. Syventää jonkin aihealueen osaamista, jota luennoilla ei ole käsitelty tai täydentää jotakin luennolla käsiteltyä teemaa. Menetelmä on toiminut hyvin silloin kun opiskelijoita on ollut alle 15. Isossa > 30 opiskelijan ryhmässä, keskustelua ei synny niin hyvin kuin pienessä.


psykologia: PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I

Perusopinnot

Osana kurssia tutkinto-ohjelman opiskelijoille järjestetään lukupiirejä, joissa vanhemmat opiskelijat vetävät pienryhmiä. Ryhmien tapaamisilla käydään läpi kurssin tenttikirjaa. Kurssin vastuuopettaja tapaa pienryhmäläiset yhdellä tapaamisella kurssin lopussa.

Tenttikirjan syvällisempää oppimista sekä mahdollisesti epäselvien asioiden tai käsitteiden selvittämistä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi lukupiiritapaamisilla on mahdollisuus keskustella massaluennoilla heränneistä kysymyksistä ja ajatuksista, jos vuorovaikutteisuus luennoilla jää muuten vähäiseksi. Vastuuopettajan tapaamisella on mahdollista keskustella niistä kysymyksistä, joihin ei yhdessä ole saatu vastauksia.


bioteknologia: biotekninen tuotekehitys

Aineopinnot

Kurssi suoritetaan tuottamalla ryhmätyö aiheesta, joka saadaan yritykseltä tai esimerkiksi luennoitsijalta. Lisäksi kurssiin liittyy yritysvierailuja.

Ryhmätyötaitoja ja projektien tuottamista.


kirjallisuustiede: useita

Yleisopinnot tai vastaava

Useisiin opintojen kohtiin (erityisesti aineopintojen KIRA4 ja sekä perus- että aineopintojen kirjallisuushistoriat) on ollut tapana hyväksyä opiskelijoiden ehdottamia lukupiirisuorituksia. Kustakin tapauksesta on sovittu erikseen osallistuvien opiskelijoiden kesken. Myös opintopassia (ks. yksikön verkkosivut) voi osin pitää vertaisoppimisena.

Tekstianalyyttiset taidot, tieteellisen keskustelun taidot. Loppuraporttien perusteella näissä on onnistuttu hyvin.


Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot, lähes kaikki opintojakso

Aineopinnot

Opiskellessani kandin tutkinnossa käytössämme oli PBL, jolloin lähes kaikkiin kursseihin sisältyi tutoriaali-istunnot. Lisäksi monilla kursseilla oli pienryhmätunteja, joissa tehtiin harjoituksia ja ryhmätöitä, joista myös kanssaopiskelijat antoivat palautetta. Myös maisterivaiheessa olen tehnyt kasvatustieteiden syventävissä opinnoissa paljon ryhmätöitä, jotka mielestäni ovat tukeneet vertaisoppimista.

Sen lisäksi että vertaisoppiminen syventää sisällön osaamista, oppii samalla myös monenlaisia tarpeellisia ryhmätyötaitoja.

Lukupiirejä olemme pitäneet myös vapaaehtoisesti ja esimerkiksi jakaneet tenttikirjan siten, että kukin lukee yhden luvun ja tiivistää ja opettaa tämän muille ja käymme keskustelua aiheista.


TYö- ja organisaatiopsykologia, erikoispsykologitutkinto: Työnohjaus

Tohtoriopinnot

Ryhmätyönohjaus, jossa rakennetaan ammatillista kehittymistä ja kasvua tukevaa dialogia.

Tavoitellaan ammatti-identiteetin jäsentymistä, parhaiden käytäntöjen jakamista.


IGS-maisteriohjelma: ITIS51

Syventävät opinnot

Yksilöopiskeluun painottuva tutkimuskirjallisuuskurssi jakaantuu temaattisiin ryhmiin opiskelijoiden kiinnostusaiheiden perusteella (esim. peli- ja internet-tutkimuksen ajankohtaisia erityisalueita). Opiskelijat keräävät itsenäisesti tieteellisiä lähteitä aihepiiristään, käyvät niistä keskustelua ja toteuttavat yhteisen presentaation, missä he esittelevät koko kurssille mitä ovat oppineet - kokoavat näkemykset, synteesin.

Tiimityöskentelytaitoja, kykyä kriittiseen tiedonhakuun ja tutkimuksesta käytävään keskusteluun. Yhden kurssin puitteissa toki ei paljon ehditä saavuttaa, mutta itsenäisen ryhmätyöskentelyn elementti on koettu erittäin tärkeänä vertaistuen ja opiskelijoiden oman ajattelun aktivoinnin kannalta.


Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: ITIA31 Informaatio- ja medialukutaito

Aineopinnot

Kaksi suoritustapaa: Videoidut luennot + joko i) itsenäinen, mutta fasilitoitu ryhmätyö tai ii) itsenäinen opintopiiri

Suoritustapa i) erityisesti kannustaa ottamaan aktiivisen, "kirjoittajan", ei pelkästään lukijan roolin interaktiiviseen mediaan; ryhmätöiden aiheiden kautta opiskelijat pääsevät mahdollisimman lähelle omia reaalimaailman kinnostuksenkohteitaan ja voivat jakaa kokemuksiaan.

Opiskelijat käytännössä sopivat tapaamiset ja tekemiset sosiaalisess amadiass atai sähköpostilla; näitä voisi hyödyntää tehokkaammin.


Bioteknologian tutkinto-ohjelma: Useita

Aineopinnot

Kahdella aineopintojen opintojaksolla opiskelijat kirjoittavat Moodleen opettajalle vastaukset etukäteen. Opiskelijat käyvät keskustellen kysymykset yhdessä läpi kahden vapaaehtoisen opiskelija puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajat ovat saaneet etukäteen opettajalta "vastausaihiot". Puheenjohtajat arvostelevat opiskelijoiden istuntojen keskustelut. Opiskelijat laativat pareittain useita työraportteja kaikissa laboratorio opintojaksoilla kokeellisista töistään. Eräällä opintojaksolla opiskelijat laativat työryhmissä ratkaisuja kuvitteellisiin todellisuuspohjaisiin ongelmiin ja esittelevät ne muille argumentoitaviksi. Toisella opintojaksolla opiskelijat laativat tutkimussuunnitelman pareittain ennlta annetusta tutkimusaiheesta. Osa aiheista toteutetaan toisella opintojaksolla.


Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media: Harjoittelu

Aineopinnot

Harjoittelujakson aikana harjoittelija vierailee toisella harjoittelupaikalla. Aiheesta lyhyt raportti. Jakson päätteeksi järjestetään kaikille avoin harjoitteluseminaari, jossa jaksolla olleet esittelevät postereilla harjoittelujaksoaan vapaamuotoisesti. Pyrkimys on paineettomaan esitystapaan ja välittömään henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen, kun muut, erityisesti nuoremmat opiskelijat, esittävät kysymyksiä.

Verkostoitumistaidot, sosiaaliset taidot, kyky raportoida suullisesti tekemisiään, esiintymistaidot, posteriesitys. Palaute on ollut hyvää yleisöltä ja harjoittelijoilta. Pääsivät harjoittelijoiden ihon alle. Osa suhtautui esiintymiseen aluksi varautuneesti.


Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media: Muu suoritus (BobcatSSS -konferenssi)

Aineopinnot

Opiskelijat järjestävät tieteellisen/ammatillisen konferenssin yhdessä jonkun muun eurooppalaisen yliopiston opiskelijoiden kanssa, sekä kirjoittavat ja arvioivat julkaisuja konferenssiin. Osallistuvat konferensissa käytävään keskusteluun ja esittelevät tutkimustaan/ideoitaan konferenssissa.

Tieteellisen/ammatillisen konferenssin järjestäminen ja organisointi kans. väl. yhteistyössä. Konferenssiohjelman suunnittelutaidot. Toimiminen kans. väl. ympäristössä. Kontaktien luominen. Sponsoreiden/rahan hakeminen koordinoidusti ja yhteisöllisesti. Sidosryhmät, keynote speakerit. Vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen tutkimusraporteille. Vertaispalautejärjestelmän kehittäminen konferenssijulkaisuille.


Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: Matematiikan työpaja

Perusopinnot

Työpajassa ideana on, että opiskelijat tulevat sinne täysin vapaaehtoisesti tekemään eri kurssien harjoitustehtäviä, ja tarvittaessa he saavat apua ja neuvoja paikalla olevalta ohjaajalta. Tätä ennen he kuitenkin yrittävät ratkoa tehtäviä joko yksin tai pienissä ryhmissä.

Tärkein tavoite on parantaa opiskelijoiden matemaattista osaamista ja ongelmanratkaisukykyä, mutta ikään kuin huomaamatta paja kehittää myös opiskelijoiden kommunikointi- ja ryhmätyötaitoja sekä edistää ryhmäytymistä.

Jakso itsessään on varsin epämuodollinen verrattuna muuhun tarjolla olevaan kontaktiopetukseen, mitään pakollisuutta kun ei ole eikä myöskään opintopisteitä ole jaossa. Olen kuitenkin huomannut, että opiskelijoilla on välillä tapana harjoittaa pajamuotoista työskentelyä keskenään myös varsinaisten työpaja-aikojen ulkopuolella.


puhetekniikka ja vokologia: kasvoko 2, 4, 6 b-c, 7 b-c, kymvokos 8, 10, 12 a-b

Syventävät opinnot

Esim. voko 2-kurssilla kuunteluanalyysien tekoa opitaan ohjatusti ja sitten koostetaan vertaispalautteista kullekin puhetekniset profiilit - näistä työstetään vertaisryhmissä kehityssuunnitelmat joita loppukurssin aikana toteutetaan harjoituksissa ja loppuäänityksissä. Voko 4-kurssilla kunkin kiinnostuksenkohteita kehitellään ohjatun vertaispalautteen kera ja näistä tuotetaan harjoitustöiden aiheet - vertaisryhmät auttavat myös teoriamateriaalien hauissa. Voko7-kursseilla kuunteluanalyyseja ja muita tutkimusmenetelmiä työstetään ensin taaskin ohjatusti ja sitten myös vertaisryhmissä. Kymvokos 8-kurssilla vertaisryhmä tuottaa (teoriaa ja harjoitteita yhdistävän) harjoitusvideon joka on samalla toinen kurssin lopputöistä, yksilöllisen työn lisäksi. Kymvokos 10-kurssilla omia tutkimusaiheita kehitellään vertaisryhmäpalautteen kautta - joskus töitäkin tehdään pari- tai ryhmätöinä. Kymvokos 12-kursseilla luennot ovat dialogisia ja harjoittelussa oppiminen tapahtuu monesti vertaisryhmäpalautteen kautta - esim. opetusharjoittelun tunti- ja kurssisuunnitelmia työstetään aluksi ohjatusti vertaisryhmissä ja myöhemmin tietenkin sitten yksilöllisesti

-dialogitaitoja, ryhmäviestintäosaamista, neuvottelutaitoja, kykyä tehdä tiimityötä, yhteistyökykyä ym. osaamista tuleviin työelämätilanteisiin - rakentavaa palautteenantoa ja taitoa hyödyntää saamaansa palautetta joustavasti toimintansa kehittämisessä - kuuntelemista - toisten kokemuksista oppimista Arvio onnistumisesta: noita joitakin osaamisia on hyvä treenata ensin ohjatusti - esim. rakentavan palautteenannon kriteerit ja työtavat opetellaan ensin eksplisiittisesti ja varmistetaan ymmärrys tekemällä aluksi yhdessä ja ääneen - sitten yleensä sujuu ja väärinkäytökset vertaisryhmätyöskentelyssä lienevät harvinaisia


Varhaiskasvatus: Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt

Aineopinnot

Opiskelijat suorittavat ensimmäisen työssäoppimisen jakson pareittain päiväkodeissa. Vertaisoppimiseen liittyy yhteistä havainnointia, suunnittelua ja reflektointia.

Erityisesti opiskelijoiden reflektiotaidot kehittyvät. Toinen opiskelija toimii myös tukena uudessa ympäristössä ja tilanteessa.


Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: kaikilla opintojaksoilla

Aineopinnot

esim. käytän paljon 3-4 hengen ryhmissä keskustelua, jossa ensin yksin mietitään ja kirjataan paperille keskeiset asiat. sen jälkeen ryhmässä jokainen vuorollaan kuvaa ajatuksensa, joita toiset kommentoi. lopuksi ryhmä yhdessä miettii, mitkä olivat ryhmän keskeiset yhteiset asiat, jotka halutaan tuoda kaikkien kuultavaksi. samalla ryhmä arvioi myös keskustelun laatua, vastavuoroisuutta, kaikkien osallistumista ja ryhmädynamiikkaa

sanallistamaan ajatukset, osallistumaan keskusteluun, opettelemaan kysymään ja viemään keskustelua eteenpäin. jokainen on itsenään ja ajatuksiin arvokas ja häntä on tärkeä kuunnella. ryhmädynamiikkaa. oman toiminnan arviointia. kohtaamista.

opiskelijat pitävät suljettuja facebook-sivuja. Moodle ei ole mielekäs paikka opiskelijoiden mukaan keskustelulle. opiskelijat myös lukevat tenttikirjoja yhdessä, vaikka tulevat yksilötenttiin. minusta voi molempia käyttää suoritustapana. tenttikirjojen lukeminen yhdessä hyvällä työnjaolla on oppimisen kannalta mielekkäämpi kuin yksin lukeminen. ryhmätentti palvelisi, eikä sen tarvitsisi toteutua opettajan valvonnan alla. facebook vaatisi tämän hetken kokemuksen mukaan hieman ohjeistusta, jotta oppimisen yhdenvertaisuus turvattaisiin.


Tietojenkäsittely : TIEP2- Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan

perusopinnot

Tällä kurssilla opiskelijat kävivät yhdessä läpi viikkotehtäviä. Siinä pääsi välillä esittämään omia vastauksiaan myös luokan eteen, tai muuten vain tarkentavasti. Harjoitusten vastauksia käytiin välillä myös ryhmiin järjestäytyneinä lävitse, ja monesti aina vähän eri ihmisten kanssa. Näin opettaja piti tehtävät tuoreina, ja vaikeatkin tehtävät käytiin aika hyvin läpi porukalla, ja vastauksista keskustellen.


Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License