Opponointi

Opponointi on yliopistossa paljon käytetty vertaisoppimisen muoto. Opponointia käytetään palautteenantomentelmänä ja kehittämisideoiden esiintulokanavana seminaarimuotoisissa oppimistilanteissa, kuten esimerkiksi kandidaatti- ja graduseminaareissa.

Opponoinnista vastaa opponentiksi nimetty henkilö, joka vastaa respondentin, eli tekstin kirjoittajan seminaariin tuoman tekstin käsittelystä. Opponentti toimii siis seminaaritilanteessa keskutelun johtajana ja jakaa puheenvuoroja myös muille seminaariin osallistuville. Tavoitteena on, että keskutelua käydään rakentavassa ja positiivisessa hengessä.

Opponentti kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin tekijöihin respondentin tekstissä:
- tekstin sisältö ja kokonaisuuksien hallinta
- tekstin rakenne ja sujuvuus
- tekstin vastaaminen tutkimuskysymykseen
- lähdeviitteet
- tekstin luettavuus

Opponoinnin tarkoituksena on paitsi antaa respondentille palautetta hänen kirjoittamastaan teksistä, mutta myös harjoitella akateemista keskustelua ja palautteenantoa sekä -vastaanottoa. Näin ollen opponointi toimii hyvänä vertaisoppimisen muotona, sillä seminaaritilanteessa on mahdollista kuulla kanssaopiskelijoiden mielipiteitä omasta teksteitä sekä opetella myös rakentavan palautteen antamista.

Opponoinnin haasteita ja ongelmia
- opponoija ei ole tutustunut käsiteltävään teksiin tarpeeksi
- opponoija keskittyy ainoastaan ulkoisiin seikkoihin, kuten esimerkiksi kirjoitusvirheisiin
- opponoija ei kannusta ja nosta tekstistä onnistuneita kohtia esille
- opponoija ei anna suunvuoroa muille seminaarissa oleville
- respondentti ottaa opponoijan sanat liian kirjaimellisesti ja muokkaa tekstinsä vastaamaan opponentin ehdotuksia - nehän ovat vain yksi mielipide asiaan
- respondentti ei osaa ottaa rakentavaa palautetta vastaan eikä opponoija osaa antaa sitä
- keskustelu junnaa paikallaan

Esimerkiksi kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman seminaareissa on opponointi ja vertaisohjaus todennäköisimmin hedelmällisintä silloin, kun seminaarissa opponoidaan kirjoitelmaa, jonka aihe on läheinen opponoijan omaan aiheeseen. Tällöin minimoidaan opponoinnin riski siitä, että opponoitava kirjoitus on aiheeltaan opponoijalle vieras. Tämän lisäksi opponoinnin laatu voi kohentua ikään kuin itsestään jo siksi, että respondentin ja opponentin tutkielma-aiheiden samankaltaisuuden ansiosta mielenkiinto opponointiin on todennäköisesti aidompaa ja suurempaa verrattuna tilanteeseen, jossa opponoitava työ on aiheeltaan täysin vieras. Laadukas, oikeisiin asiasisältöihin keskittyvä ja keskustelua herättävä opponointi edesauttaa kaikkien oppimista ja oivaltavien huomioiden tekemistä.

Hyvä opponointi on vuorovaikutteista, mieluiten kasvokkain tapahtuvaa asian käsittelyä pääasiassa respondentin ja opponoijan välillä muiden vertaisten kysymyksillä ja kommenteilla höystettynä, ja tarvittaessa seminaarin vetäjän ohjaamana. Mikäli opponointi tulee tehdä täysin kirjallisesti ilman vuorovaikutteisuutta, saattaa opponoijan motivaatio ja opponoinnin laatu siten kärsiä. Tällöin opponointi ei sisällä muiden kommentteja tai ajatuksia, vaan ainoastaan yhden henkilön mielipiteitä siitä, mikä kirjoitelmassa on hyvää ja mikä kaipaa parannusta.

Opponoinnissa voi soveltaa seuraavaa ”tarkistuslistaa”:

  • Kokonaisuus: kokonaisuuden selkeys, rakenteen loogisuus, aihepiirin selkeä rajaus, viit-taukset ja lähdeluettelo sekä kielellinen ulkoasu;
  • Tutkimusaiheen esittely: aihevalinnan perustelu; tutkimuksen tarkoituksen esittäminen, tutkimuskysymyksen asettelu, keskeisten käsitteiden määrittely;
  • Tutkielman teoreettinen viitekehys: oleellinen ja laadukas lähdeaineisto;
  • Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi: menetelmän sopivuus ja tehokkuus, aineiston käsittelyn asianmukaisuus, analyysin selkeys ja uskottavuus sekä teorian/teorioiden te-hokas käyttö tulkinnoissa; ja
  • Johtopäätökset: tutkielmassa asetettujen tavoitteiden täyttäminen ja tutkimuskysymyk-seen vastaaminen, tulosten arviointi, mahdolliset jatkotutkimustarpeet.

Oppiaineita, joissa opponointi on ollut käytössä (täydentäkää oman kokemuksen mukaan)
- historia
- julkisoikeus
-informaatiotutkimus

Hyödyllisiä linkkejä:
http://www.uta.fi/sis/mtt/mtta1-tilastotiede/Opponointiohje.pdf
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=632206a3-f437-4918-977c-36e29ac606a2
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/opiskelu/seminaariohjeet/opponointi

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License