Ryhmäesitelmä

Ryhmäesitelmä on menetelmä jossa ryhmän jäsenet tekevät yhdessä esitelmän annetusta tai valitsemastaan aiheesta ja esittävät sen esimerkiksi muille opiskelijoille.

Menetelmä

Ryhmäesitelmän tarkoitus on tuottaa oppimista ryhmässä yksittäisen opiskelijan sijaan ja jakaa tätä oppimista isommalle ryhmälle. Esitelmää tehdessä ryhmän jäsenet pystyvät yhteistyöllä etsimään ja työstämään suuremman määrän tietoa kuin yksittäinen opiskelija ja arvioimaan kriittisemmin esitelmän sisältöä. Vastaavasti muut opiskelijat saavat laajemman ymmärryksen aiheesta, koska esitelmä on laajempi ja esitelmän pitäjät voivat jakaa omia näkemyksiään aiheesta.

Hyvät käytännöt

Parhaimmillaan menetelmä harjaannuttaa ilmaisemaan omia mielipiteitään ryhmässä, vastuun ottamista tehtävästä ja tuottaa syvempää oppimista kuin yksin pidettävä esitelmä. Ryhmässä pidettävä esitelmä voi tuntua myös mieluisammalta sellaiselle opiskelijalle jolla on pelko pitää esitelmiä yksin.

Ryhmäesitelmän työnjako kannattaa tehdä tasapuolisesti; niin, että jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa vastuu-alueeseensa kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Jokaisella ryhmän jäsenellä tulisi myös olla yhtä laajat aihepiirit kontollaan, jotta työpanos todella jakautuisi mahdollisimman tasapuolisesti. Työnjakoon liittyy muutakin, kuin itse taustakirjallisuuden etsiminen ja siihen tutustuminen. Jokaisen ryhmän jäsenen tulisi olla yhdessä vastuussa siitä, että aikataulusta sovittaisiin porukalla, ja aikataulu myös tehtäisiin mahdolliseksi jokaisen ryhmäläisen noudattaa. Kaikkien ryhmäläisten tulisi myös huolehtia siitä, että aikataulua todella noudatetaan; ryhmäläisten olisi hyvä keskustella työn etenemisestä niin, ettei vain yksi tai osa ryhmästä kokisi olevansa työn etenemisestä vastuussa. Mikäli johonkin esitelmän aihealueeseen tutustuminen näyttäytyy käytännössä mahdottomalta (tietoa ei löydy, tai sitä löytyy esimerkiksi vain vieraalla kielellä), työnjakoa olisi hyvä pohtia uudelleen.

Aikatauluttamisen, suunnittelun ja tiedon keräämisen lisäksi on hyvä huolehtia siitä, että itse esittelytilanne on tasapuolinen. Mahdollisten esitelmämateriaalien (PowerPoint-esitys, posterit, jne.) tulisi siis luoda tai hankkia yhdessä. On myös hyvä, jos jokaisen ryhmäläisen suullinen panos esitelmään on yhtä suuri, eli ryhmän jäsenet puhuvat esitelmätilanteessa suunnilleen yhtä pitkään.

Ryhmäesitelmiä tehdessä ryhmän sisäinen vuorovaikutus on kaikin puolin avainasemassa. Kommunikoinnilla taataan sujuva ja onnistunut ryhmäesitelmä, josta oppii ryhmäläisten lisäksi muutkin kurssin opiskelijat!

Sudenkuopat

Ryhmäesitelmän laatiminen voi tuottaa paineita varsinkin, jos esitelmällä on vaikutusta opiskelijoiden saamiin arvosanoihin. Riippuen työmäärien jakautumisesta esitelmän laatiminen voi tuntua ahdistavalta, jos ei pysty samaan mitä muut ryhmäläiset tai joku ryhmäläisistä. Vastaavasti vähemmän työmäärän antaneet voidaan nähdä siivellä eläjinä muun ryhmän keskuudessa. Omien näkemysten tuominen esiin esitelmän rakenteesta on myös haastavampaa ja usein päädytään enemmistön tekemiin valintoihin.

Opiskelijan kokemukset

Itse olen mielestäni pystynyt tuomaan omia ajatuksiani hyvin ilmi ryhmäesitelmissä. Haastetta on tuottanut aikataulutus tehtävästä ryhmän jäsenten kesken ja pieni paine, että pystyy antamaan saman suuruisen panoksen kuin muut ryhmäläiset.

Aina ryhmäesitelmiä tehdessä aikatauluttaminen ei ole yksinkertaista, etenkään jos kyseessä on suuri ryhmä kenties ennestään toisilleen vieraita ihmisiä. Tällöin esitelmän työnjako kannattaa tehdä todella huolella, jotta ryhmän jäsenet voivat työstää esitelmää myös kukin omilla tahoillaan. Hyvä käytännönvinkki on se, että ryhmän kannattaa luoda OneDrive-tiedosto (esim. Word- tai PowerPoint-tiedosto), johon kukin ryhmäläinen voi lisätä tekstiä omasta vastuualueestaan. OneDrive-tiedostoa voi muokata useampi henkilö yhtä aikaa, ja samalla kaikki ryhmäläiset ovat perillä työn etenemisestä.

Aiheesta muualla

https://www.kamk.fi/oppiminen/Oppimisen-tyokalupakki/Tiimityokalut/Ryhma-ja-tiimi/Miksi-ryhmatyo

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License