Ryhmätyönä projekti

Opiskelijat koostavat ryhmätyönä projektin, jolla tarkoitetetaan esim. tietyissä raameissa pienimuotoisen kokeellisen tutkimusprojektin tai työelämälähtöisen projektin toteuttamista alusta loppuun eli ajatuksesta raporttiin.

Projekti ohjeistetaan ja sen laajuus ym. määritellään mutta sen jälkeen opiskelijat koostavat projektin itse. Projektia ohjeistetaan ja ohjataan projektin aikana.

Hyviä käytäntöjä

  • Varsinkin työelämäprojekteissa yhteydenpito projektikumppaneihin on aikaavievää, samoin kuin projektin laajuuden määritteleminen siten, että määrä ja laatu sopivat sekä projektikumppaneille että opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijoiden työmäärän arviointi onkin toisinaan aika hankalaa, kun kohteena on oppia sekä substanssia että projektinhallintaa. Jos työelämäprojekteista ei ole kokemusta, opettajankin työmäärä on monesti ainakin alussa oletettua suurempi.
  • Työmäärän (sekä opettajan että opiskelijan) ja koko projektin hallinnassa erilaiset mallipohjat ovat hyödyllisiä. Esimerkiksi osana teknisen kirjoittamisen kurssia loimme mallipohjia osaprojektisuunnitelmalle, väliraportille ja loppuraportille. Projektin aikana opiskelijat oppivat mm. ajan ja muiden resurssien hallintaa ja yrityskumppaneiden kanssa viestimistä, ja he saivat monenlaista substanssiosaamista mm. dokumentaation arvioinnista, informaatioarkkitehtuurin suunnittelemisesta ja tyylioppaan tuottamisesta.
  • Ryhmätöiden ikuisuuskysymyksenä on ryhmän eri toimijoiden todellinen työmäärä. Se onkin hyvä pitää projektissa jatkuvasti esillä ja sopia projektin alussa pelisäännöistä.

Tämä toimii parhaiten, jos kaikki ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita projektiin. Varsinkin, jos jokaisella ryhmäläisellä on oma vastuualueensa projektissa, jokaisen on osallistuttava. Jos yksi jäsenistä ei teekään tehtäviään, muut jäsenet joutuvat perehtymään myös hänen vastuualueeseensa ja työn määrää lisääntyy.

Esimerkkejä

Konferenssin järjestäminen

BOBCATSSS -konferenssin järjestäminen.

_r
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License