Vertaisarvionti

Vertaisarviointi on tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa alan asiantuntijat arvioivat julkaisuun lähetettyjä artikkeleita. Tällä metodilla pyritään ehkäisemään plagiointia ja varmistamaan, ettei artikkelia ole jo aiemmin julkaistu muualla. Vertaisarviointi soveltuu kuitenkin hyvin oppimisen välineeksi. Esimerkiksi informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnoissa vertaisarvioinnin pääasiallinen tavoite lienee tukea opiskelijan (eli vertaisarvion tekijän) oppimista.

Menetelmät

Vertaisarviot suoritetaan Tampereen yliopiston tapauksessa Moodle- tai Weto-portaalin kautta, johon arvioitavat työt ovat palautettu. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti, joissain tapauksissa on mahdollista, että myös arvioitava työ voidaan palauttaa anonyymisti.

Vertaisarvioon sisältyy aina kirjallinen palaute arvioitavan työn tekijälle, mutta useimmiten työt myös pisteytetään. Joillain käymilläni kursseilla myöss vertaisarvioinnit on pisteytetty, hyvin argumentoitujen ja sisältörikkaiden vertaisarvioiden tekijät ovat saaneet niistä lisäpisteitä kurssityöhönsä.

Hyödyt ja haitat

Jotta opiskelija olisi valmis vertaisarvioimaan muiden opiskelijoita, tulee hänen sisäistää kurssin tai tehtävän käsittelemät asiat. Opiskelijan tulee tunnistaa sekä virheet että validi argumentointi arvioitavassa tehtävässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä vähemmän opiskelija on panostanut omaan työhönsä, sitä enemmän hän joutuu palaamaan lähde- tai kurssimateriaalin pariin vertaisarviota tehdessään. Muiden opiskelijoiden töitä lukiessaan voi vertaisarvioijalle avautua uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan, tai ne voivat auttaa hahmottamaan virheitä oman työn argumentoinnissa. Vertaisarviona saatu palaute voi auttaa hahmottamaan oman työskentelyn heikkouksia ja vahvuuksia. Vertaisarvion kautta opiskelija saa myös edes jonkinlaista palautetta töistään, sillä kurssien opettajilla ei usein ole aikaa tai mahdollisuutta antaa kirjallista palautetta (tärkeimpiä harjoitustöitä lukuun ottamatta).

Vertaisarvion hyödyllisyys riippuu sen laadusta. Vertaisarviona saatu tai annettu yhden virkkeen mittainen palaute ei tue kummankaan osapuolen oppimista. Vertaisarvioinnin mahdollisuudet oppimiseen riippuvat täysin sen tekijän motivaatiosta. Vertaisarviossa käytetty kieli ja kritiikin muotoilu ovat myös tärkeitä tekijöitä. Tarkoitus olisi kuitenkin arvostella töitä kannustavassa hengessä. Myös opettajalla on vastuullinen rooli vertaisarvioinnissa – tehtävien arvostelukriteerit täytyy jäsennellä selkeästi ja asettaa vastaamaan tehtävänantoa.

Yksi suuri haittavaikutus opiskelijoiden antamissa vertaisarvioinneissa ovat epäoikeudenmukaiset arvioinnit. Arvioija on voinut ymmärtää vastauksen tai kysymyksen väärin tai jättää huomiotta jotakin olennaista ja antaa liian alhaisen arvosanan. Vertaisarvioinnissa oppii nimenomaan arvioijan roolissa, sillä valitettavasti usein opiskelijan palautettua jonkin työn hän ei välttämättä enää vaivaudu lukemaan palautetta, sillä ei koe sitä hyödylliseksi.

Lähteitä

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License