Yhteisöllinen kirjoittaminen

Yhteisöllisellä kirjoittamisella tarkoitetaan yhteisten tekstien tuottamista. Yhteisartikkelit ja pari/ryhmätyönä tehdyt opinnäytteet ovat esimerkkejä yhteisöllisestä kirjoittamisesta.

Hyviä käytäntöjä

"Tutkielma voidaan laatia paitsi yksilötyönä myös ryhmätyönä, mikä yleensä
tarkoittaa parityönä tehtyä tutkielmaa. Ryhmätyönä tehtävässä tutkielmassa
tulee jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan osuuden olla erotettavissa
ryhmän muiden jäsenten työpanoksesta. Tällainen tutkielma arvioidaan kunkin
opiskelijan osalta erikseen. Ryhmätyönä tehdyltä tutkielmalta voidaan odottaa
laajempaa sivumäärää ja aineistoa kuin yksilögradulta. Ryhmätyönä tehty
tutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppaineen alalta, jolloin kunkin
oppiaineen opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen. Useamman
oppiaineen alalta tehty gradututkielma voidaan hyväksyä eri oppiaineissa eri
arvosanalla." linkki

Yhdessä kirjoittaessa on hyvä sopia jokaiselle jokin oma vastuuluku/-osio. Osion vastuukirjoittaja voi esimerkiksi pyytää muilta tekstejä ja toimia niin sanottuna editorina tai kirjoittaa itse suurimmaksi osaksi ja pyytää muilta lisäyksiä tekstiin.

Esimerkkinä Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen pari/ryhmätyönä:

Opiskelijat tutustuvat Wikipedia-ilmiöön esimerkkinä tietoaineiston vertaistuotannosta.
Tavoitteena tuottaa pienryhmätyönä Wikipediassa julkaistava artikkeli (tai vaihtoehtoisesti muokata vanhaa artikkelia) ja näin rikastaa suomenkielisen Wikipedian sisältöä oman oppiaineen osalta. Tehtävä tukee ja antaa kontekstin harjoitella oman alan tiedonhankintakanavien ja –lähteiden käyttöä.

Sudenkuopat

Yhteiskirjoittamissa käytetään usein Google Driveä tai vastaavaa alustaa, jossa useampi henkilö voi muokata tekstiä samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että ryhmän jäsenet saattavat kommunikaation puutteen vuoksi muokata toistensa kirjoittamia osioita miten sattuu. Toinen ongelma, jonka vuoksi yhteisteksti voi epäonnistua, on epäselvä työnjako. Vaarana on se, että iso osa työstä kasautuu yksittäisen tunnollisen henkilön niskaan ja osa ryhmän jäsenistä ei tee mitään, koska heitä ei ole erikseen käsketty.

Omia kokemuksia

Itse olen tehnyt monta erilaista harjoitustyötä ryhmätyönä juurikin Google Driveä apuna käyttäen. Vaikka tähän kirjoittamisenmuotoon liittykin paljon jo edellä mainittuja sudenkuoppia, on se mielestäni kuitenkin kokonaisuudessaan ollut toimiva oppimisen tapa. Yhteisöllisen kirjoittamisen kautta oppii toiselta/toisilta kirjoittajilta paljon. Monesti oma tekstini on muuttunut harkitummaksi ja tieteellisemmäksi, koska tahto tuottaa laadukasta tekstiä on ollut suurempi, koska tuotoksen arvosana on vaikuttanut muihinkin kuin itseeni. Samalla olen oppinut käyttämään tieteellisiä termejä paremmin sekä olemaan johdonmukaisempi tekstissäni. Lähteisiin viittaaminen on monipuolistunut, kun on saanut erilaisia esimerkkejä siihen. Yksi suurin yhteisöllisen kirjoittamisen suurin etu mielestäni kuitenkin on muiden tuoma tuki: en ole tilanteessa yksin, vaan tehtävää tehdään yhdessä ja kaikki ovat samassa tilanteessa.

Linkkejä

http://www.slideshare.net/arongas/yhteisollinen-kirjoittaminen

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License